ชนิดของเนื้อหา Title Author โพสต์เมื่อ
เกาะประเด็นป่าไม้ โรคระบาดป้องกันได้ ด้วยการ “หยุดตัดไม้ทำลายป่า” administrator 2020-05-27 11:04
กิจกรรม Road Show สร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขอนุรักษ์ "ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept" ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร administrator 2019-09-07 18:02
กิจกรรม นิทรรศการในงาน (Road Show) การสร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขต อนุรักษ์ ชุมชนไม้มีค่า ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี administrator 2019-08-14 18:49
กิจกรรม การนำข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้ในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน administrator 2019-08-06 15:10
เกาะประเด็นป่าไม้ ชวนปลูกไม้มีค่า 58 ชนิดไว้ขายคาร์บอนเครดิต administrator 2022-08-02 11:15
เกาะประเด็นป่าไม้ ชนิดป่าของประเทศไทย ปี 2560-2561 administrator 2020-08-18 11:42
ผลงานที่ผ่านมา การวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ปกคลุมเรือนยอดของต้นไม้และการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ในบริเวณที่ประเมินว่าค่าความเข้มข้นสูงสุดของ NO2 ที่เกิดจากปล่องระบายอากาศของโรงไฟฟ้าศรีราชา จังหวัดชลบุรี administrator 2020-10-06 08:57
ผลงานที่ผ่านมา โครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่ของสมาชิกเครือข่ายป่าครอบครัว โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ในพื้นที่ 31 จังหวัด administrator 2020-10-06 11:05
ผลงานที่ผ่านมา โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันการปลูกไม้มีค่า เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ administrator 2020-10-06 11:36
ผลงานที่ผ่านมา ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน administrator 2020-10-07 09:09
กิจกรรม การสำรวจ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ไปเป็นพื้นที่รีสอร์ทจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน administrator 2020-08-03 08:54
ผลงานที่ผ่านมา ระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ administrator 2018-04-10 14:17
ผลงานที่ผ่านมา การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการติดตามแปลงปลูกป่า administrator 2018-04-10 14:43
กิจกรรม งาน GISTDA Innovation Day 2018 administrator 2018-08-31 19:44