ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
ปลูกป่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
บุกรุกป่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
จับกุมการขนไม้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ไฟป่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ล่าสัตว์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เก็บของป่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

พื้นที่ป่าไม้

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี (MtCO2eq)
สัดส่วนเปรียบเทียบ ปี (ร้อยละ)