โดยทางด้านนางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยกิจกรรมนั้นก็จะเป็นกิจกรรม ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้บำรุงไม้เศรษฐกิจในที่ดินที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย โดยในการดำเนินโครงการได้สานต่อนโยบายรัฐบาล (ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : 2560 – 2579)

โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจ

 

โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจ

อีกทั้งยังมีนโยบายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ด้วยการส่งเสริมให้ชาวเกษตรกรไทยมีการปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตัวเองหรือที่ดินที่มีสิทธิ์ในการครอบครอง โดยใช้ประโยชน์ทางด้านกฎหมาย โดยไม้ที่ปลูกนั้นก็จะเป็นประเภทไม้โตเร็วและไม้โตช้า ซึ่งจะมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการไว้แล้วประมาณ 5 แสนไร่ในระยะประมาณ 20 ปีโดยในทางนี้ก็จะได้มีการดำเนินการจากรัฐบาลโดยจะมีการสนับสนุนและให้ค่าใช้จ่ายเป็นเงินลงทุนในการปลูกและบำรุงรักษาเป็นเวลา 3 ปีอันได้แก่

โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจ

1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเงินลงทุนในการปลูกและบำรุงรักษาไม้โตเร็ว ในอัตรา 3,500 บาท (ปีแรก 2,500.- บาท, ปีที่ 2 และ 3 ปีละ 500.-บาท) โดยไม้โตเร็ว หมายถึง ไม้ที่มีอายุรอบตัดฟันน้อยกว่า 10 ปี เช่น กระถินเทพา กระถินณรงค์ เป็นต้น กำหนดปลูกจะต้องปลูกไม่น้อยกว่า 267 ต้น/ไร่

โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจ

2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายเงินลงทุนในการปลูกและบำรุงรักษาไม้โตช้า ในอัตรา 5,940.- บาท (ปีแรก 3,900.- บาท ปีที่ 2 และ3 ปีละ 1,020.- บาท) โดยไม้โตช้า หมายถึง ไม้ที่มีอายุรอบตัดฟันมากกว่า 10 ปี เช่น สัก ประดู่ป่า ยางนา ตะเคียน เป็นต้น ทั้งนี้ ในการปลูกซึ่งเกษตรกรสามารถ ปลูกเป็นแปลง ปลูกบนคันนา ขอบแปลง ปลูกแทรก หรือปลูกเสริมในพื้นที่ทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ได้ จำนวน 100 ต้น/ไร่

โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจ

โดยโครงการดังกล่าวนี้ทาง อ.อ.ป. ก็ได้มีการเริ่มดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ปี 60 โดยจะมีการส่งเสริมให้ชาวเกษตรกรไทยปลูกไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่สวนป่า 8 จังงหวัดทั่วประเทศ ซึ่งก็จะทำให้เกษตรกรนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกไม้เศรษฐกิจและในปี 2561 จะมีชาวเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 2,153 รายในพื้นที่ 39 จังหวัดทั่วประเทศโดยสำหรับปี 2562 ก็จะมีเป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกไม้บำรุงไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ 24,130 ไร่โดยจะเป็นไม้โตช้าประมาณ 4780 ไร่และไม้โตเร็วประมาณ 19,350 ไร่ ถ้าหากโครงการดังกล่าวนั้นดำเนินไปตามแผนงานก็จะสามารถสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์โดยจะทำให้ชาวเกษตรกรหรือราษฎรท้องถิ่นนั้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการส่งเสริมและการจำหน่ายไม้โตเร็วตกปีประมาณละ 28,000/ปี/ราย และไม้โตช้า 66,000.- บาท/ราย/ปีแล้วอยากได้เพิ่มเนื้อเรื่องของการลดการบุกรุกของพื้นที่รัฐ การตัดไม้ทำลายป่าอีกด้วยแล้วจะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวเกษตรกรและราษฎร

โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดิน 3 ปี

 

รูปภาพ