เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 – วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ทางทีม สทอภ. ได้เข้าปฏิบัติภารกิจงานภาคสนามเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปอร์เซ็นต์การปกคลุมเรือนยอดจากแบบจำลองเชิงพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลภาพดาวเทียม ในพื้นที่จังหวัดตาก  ผลการสำรวจทั้งหมด 18 จุด แบ่งการสำรวจออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 9 จุด คือ กลุ่มป่าเต็งรัง และ กลุ่มป่าเบญจพรรณ โดยป่าแต่ละชนิดจะทำการแบ่งความหนาแน่นของป่าออกเป็น 3 ลักษณะด้วยกัน  คือ ความหนาแน่นมาก ความหนาแน่นปานกลาง และ ความหนาแน่นน้อย  ทำการเก็บตัวอย่างตามลักษณะความหนาแน่น ลักษณะละ 3 จุดตัวอย่าง ขั้นตอนการเก็บข้อมูล เริ่มจาก เลือกกลุ่มตัวอย่างพื้นที่ด้วยโปรแกรม GIS โดยอาศัยผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเปอร์เซ็นต์ปกคลุมเรือนยอดด้วยแบบจำลอง เมื่อถึงตำแหน่งที่กำหนดไว้จึงทำการวัดระยะ จากจุดกึ่งกลางออกไปประมาณ 7 เมตร ทำการถ่ายภาพด้วยกล้องตาปลา (Fish Eye Lens) จุดละ 4 ภาพ พร้อมลงพิกัดตำแหน่ง เพื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างของท้องฟ้าและเงาของเรือนยอด (Threshold) และนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากแบบจำลอง ว่าเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันหรือไม่ เพื่อเป็นการทดสอบและปรับปรุงแบบจำลองให้มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์มากขึ้น และนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานป่าไม้ ต่อไป