วันอังคารที่ 30 ตุลาคม วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ทาง GISTDA ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของผลการจำแนกพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม โดยนำชั้นข้อมูลพื้นที่ป่าฟื้นฟูตามธรรมชาติ ปี 2558 จากกรมพัฒนาที่ดิน มาทำการคัดเลือกพื้นที่ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ โดยเลือกพื้นที่บริเวณป่าฟื้นฟูตามธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ และสะดวกต่อการเดินทางเข้าสำรวจ ได้แก่ พื้นที่จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และ จังหวัดชัยภูมิ 

จากการเข้าสำรวจพื้นที่ทั้งหมด 45 จุดตัวอย่าง ในเขตพื้นที่ป่าฟื้นฟูตามธรรมชาติ ได้ทำการเก็บข้อมูลทางด้านภายภาพ พร้อมเปรียบเทียบข้อมูลภาพดาวเทียมย้อนหลัง 15 ปี  โดยมีรายละเอียดการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ทำการนำทางไปยังพื้นที่ป่าฟื้นฟูตามธรรมชาติ ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วโดยอาศัยการคำนวณพื้นที่โดยใช้ GIS และเปรียบเทียบลักษณะการเป็นกลุ่มก้อนของการกระจายตัวของพื้นที่ป่าฟื้นฟู ชนิดของป่าและแนวเขตป่าตามกฎหมาย เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจในการเลือกพื้นที่เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบ

2. ทำการปักหมุดบน App GFMS และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศที่ทำการวิเคราะห์ไว้แล้วในโปรแกรม Arcgis  ว่าตรงกันหรือไม่ : ผลการตรวจสอบ พบว่า ทั้ง 45 จุด  มีความถูกต้องทั้งหมด คือ ผลการแสดงข้อมูลของจุดที่ตกในเขตป่าตามกฎหมาย ตรงกับข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ในโปรแกรม Arcgis

3. กรอกข้อมูลการสำรวจ เช่น ชื่อโครงการ ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ระดับที่ 1-3) ช่องหมายเหตุ เช่น บริเวณรอบๆ เป็นไร่มันสำปะหลัง เป็นต้น สำหรับข้อมูลสถานที่ App GFMS สามารถแสดงโดยอัตโนมัติ ขอบเขตพื้นที่ อ้างอิงตามกรมการปกครอง ทำการถ่ายภาพพื้นที่จริงจำนวน 3 ภาพ และทำการบันทึกข้อมูล 

           จากผลการสำรวจ พบว่า พื้นที่ป่าฟื้นฟูตามธรรมชาติเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ ประกอบไปด้วย ป่าปลูก ป่าผลัดใบ ป่าไม่ผลัดใบ จำนวน 26 จุด สภาพพื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นรกทึบอยู่ในพื้นที่ เช่น ไม้ประดู่ ไม้แดง ไผ่ ไม้สัก กระถิน ไม้เต็ง ไม้รัง เป็นต้น  ป่ารอสภาพฟื้นฟู ประกอบไปด้วย ป่าผลัดใบ ป่าไม่ผลัดใบ 18 จุด พบไม้เลาะเมาะพุ่มเตี้ยขึ้นอยู่หนาแน่น เช่น กระถิน หญ้า ไผ่ สลับกับพรรณไม้ชนิดอื่นๆ ในพื้นที่  และเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 1 จุด เป็นสวนมะขามขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่ป่าฟื้นฟูตามธรรมชาติ หรือป่าเสื่อมโทรมได้ถูกนำมาเป็นพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการป่าชุมชน เช่น โครงการป่าชุมชนบ้านโสกเดื่อ ภายใต้การกำกับดูแล ของกรมป่าไม้ เป็นต้น

          เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของชั้นข้อมูลพื้นที่ป่าฟื้นฟูตามธรรมชาติ(ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินปี 2558) พบว่า มีความถูกต้องของข้อมูลรวมทั้งหมด 40% เนื่องจากพื้นที่ตัวอย่าง ทาง GISTDA ได้ออกสำรวจเมื่อปี 2561 พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมส่วนใหญ่กลายเป็นพื้นที่ป่าที่มีความสมบูรณ์ สาเหตุเนื่องมาจาก การเข้าไปดูแลพื้นที่ป่าดังกล่าวจนกลายเป็นสวนป่าโดยหน่วยงานของรัฐ และในบางพื้นที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของทหาร ซึ่งเป็นพื้นที่หวงห้ามทำกิจกรรมใดๆ เนื่องจากอนุรักษ์เป็นพื้นที่ป่า เป็นต้น