วันพุธที่ 31 ต.ค. 2561 – วันที่ 4 พ.ย. 2561 สทอภ. ได้เข้าปฏิบัติภาคกิจงานภาคสนามเพื่อสำรวจข้อมูลจาก การวิเคราะห์ค่าความหนาแน่นเรือนยอดของพืชพรรณ (FCD) สำหรับประเมินความสมบูรณ์ของชนิดป่าในพื้นที่บ้านปูนะ บ้านปางมะหัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง โดยวางแผนเข้าสำรวจพื้นที่ทั้งหมด 36 จุด ในระดับความหนาแน่นมาก ปานกลาง น้อย ของแต่ละชนิดป่า โดยชนิดป่าที่เข้าสำรวจได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา ป่าสนเขา แต่ละจุดจะต้องเก็บค่าพิกัดกลาง Pixel ของความหนาแน่นนั้น และถ่ายภาพจาก Fish Eye Lens บริเวณพื้นที่ที่เข้าสำรวจ เพื่อนำค่าการปกคลุมเรือนยอดมาเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าความหนาแน่นเรือนยอดของพืชพรรณ (FCD) ต่อไป