บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้ว่าจ้าง สทอภ. ในการติดตามแปลงปลูกป่า ภายใต้โครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย 1) การแปลตีความและการวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดินจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 2 ช่วงเวลา 2) การตรวจสอบความถูกต้องของผลการแปลตีความในพื้นที่ และ 3) การจัดทำแผนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้มีสภาพสมบูรณ์ ซึ่งในระยะเวลา 3 ปีแรกของโครงการ (ปี พ.ศ.2556 - 2558) ปตท.สผ. ได้ดำเนินการปลูกในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมกับการดำเนินงานดูแลกล้าไม้ในพื้นที่แปลงปลูกให้เจริญเติบโตตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ได้ดำเนินโครงการนั้น ปตท.สผ. มีความมุ่งมั่นที่จะติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการปลูกป่า จึงได้นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานในการติดตามพื้นที่ปลูกป่า เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการวิเคราะห์สภาพพื้นที่ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และทำให้ทราบถึงข้อมูลของการเจริญเติบโตของกล้าไม้ในแปลงปลูกป่าอย่างเป็นรูปธรรม

รูปภาพ