บริษัท ป่าสาละ จำกัด ได้ว่าจ้าง สทอภ. ในการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนที่ เพื่อใช้ติดตามทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย 1) จุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียมระบบ MODIS 2) พื้นที่เผาไหม้ (Burn Scar) จากดาวเทียม LANDSAT-8 3) พื้นที่ปลูกข้าวโพด (Maize Area) จากดาวเทียม LANDSAT-8 4) พื้นที่ป่าไม้ (Forest Area) จากดาวเทียม Thaichote และ 5) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลจุดความร้อน พื้นที่เผาไม้ พื้นที่ปลูกข้าวโพด และพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดน่าน โดยการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เป็นข้อมูลพื้นฐานของการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ปี พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2560 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำไปใช้สำหรับการวางแผนและบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ต่อไป

รูปภาพ