โครงการ Green Bangkok 2030

7 ต.ค. 2563 10.49 น.

เป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยสำนักสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่มีคุณภาพและยั่งยืน ตามมาตรฐาน ของ UN Habitat,UN SDGs เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ และภาคประชาสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ในการพัฒนา ออกแบบ และดูแลรักษา โดยมีกลไกลขับเคลื่อนที่ร่วมกันทุกภาคส่วน เริ่มจากมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และจัดกิจกรรมกระตุ้นพื้นที่ หน่วยงานด้านวิชาชีพ ช่วยเสริมสร้างพลังทางสังคมและสร้างบุคลากร ภาคเอกชนสร้างมาตรฐานวิชาชีพและการจัดการอย่างยั่งยืน ส่วนภาครัฐทำหน้าที่เป็นองค์ความรู้และฐานข้อมูล รวมถึงมีอำนาจหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ โดยเน้นให้ทราบถึงความสำคัญของพื้นที่สีเขียว เช่น ช่วยลดอุณหภูมิของพื้นที่เมือง ดูดซับมลพิษและดักฝุ่นละออง ช่วยให้คนในเมืองบรรเทาความเครียดเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิต เป็นต้น 

รูปแบบลักษณะการดำเนินงาน ของ สทอภ.

1. สนับสนุนข้อมูลภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง เพื่อใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร

2. แปลตีความตัวอย่างพื้นที่สีเขียวเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการวิเคราะห์พื้นที่สีเขียวด้วยวิธี Machine learning ต่อไป

3.ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้ทั่วถึงทุกภาคส่วนรวมถึงให้คำปรึกษาทางด้านภูมิสารสนเทศ

รูปภาพ