จากการที่มีการกำหนดมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1A มิให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อรักษาไว้ให้เป็นพื้นที่ต้นน้ำอย่างแท้จริง และชุมชนในพื้นที่ควรอพยพออก แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ก็ควรจำกัดพื้นที่มิให้มีการขยาย ส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1B กำหนดให้โครงการพัฒนาที่มีความจำเป็นต้องใช้ที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานอนุญาต ซึ่งในการจัดการเชิงพื้นที่ที่ผ่านมา หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในการจัดการยังทำได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากยังจำเป็นต้องมีการพัฒนาประเทศที่ยังต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นี้ โครงการจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนที่ดาวเทียมบ่งชี้ค่าพิกัดของกิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้ในการกำหนดมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1A มิให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อรักษาไว้ให้เป็นพื้นที่ต้นน้ำอย่างแท้จริง และชุมชนในพื้นที่ควรอพยพออก แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ก็ควรจำกัดพื้นที่มิให้มีการขยาย ส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1B กำหนดให้โครงการพัฒนาที่มีความจำเป็นต้องใช้ที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม ดังกล่าว ได้แก่ การซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน การบริหารจัดการขยะ การปรับปรุงถนน และ การสร้างหรือซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น 

รูปภาพ
ภาพแผนที่