สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ได้พัฒนาแอปพลิเคชันชุมชนไม้มีค่า – ป่าครอบครัว เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ให้มีประสิทธิภาพในการนำไปใช้งานเพิ่มมากขึ้น จากการได้ริเริ่มจัดทำแอปพลิเคชั่นดังกล่าวมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ สพภ. จึงได้ร่วมกับภาคีและกลุ่มเครือข่าย ส่งเสริมให้ประชาชนใช้งานแอปพลิเคชัน ในการตรวจสอบสถานภาพพื้นที่ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สีเขียว และเสนอแนะการปลูกไม้มีค่า ไม้ท้องถิ่น และไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อนำมาต่อยอดเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์และบริการตาม BEDO Concept ลักษณะการดำเนินงานโครงการนี้มีการ นำเข้าข้อมูลแปลงปลูกไม้มีค่า ป่าครอบครัว นอกพื้นที่อนุรักษ์ในระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ให้มีลักษณะพร้อมใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เทคโนโลยีดังกล่าว ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลไม้มีค่ารายแปลงได้เป็นอย่างดี สพภ. จึงต้องการให้มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันนี้ อาทิ เช่น ระบบการจัดการของผู้ใช้งาน พัฒนาระดับสิทธิ์การใช้งานต่าง ๆ เพิ่มอุปกรณ์เครื่องมือการใช้แอปพลิเคชัน รวมถึงข้อมูลสถิติรายแปลงการปลูกไม้มีค่า ซึ่งจะช่วยรักษาความต่อเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตามภารกิจของ สพภ. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี

รูปภาพ