การวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ปกคลุมเรือนยอดของต้นไม้และการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ในบริเวณที่ประเมินว่าค่าความเข้มข้นสูงสุดของ NO2 ที่เกิดจากปล่องระบายอากาศของโรงไฟฟ้าศรีราชา จังหวัดชลบุรี

          สืบเนื่องจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จำเป็นจะต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งหนึ่งในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะในบริเวณที่ประเมินว่าค่าความเข้มข้นสูงสุดของ NO2 ที่เกิดจากปล่องระบายอากาศของโรงไฟฟ้า ที่อาจจะได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นในการจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะเวลาก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยได้นำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ปกคลุมเรือนยอดของต้นไม้ (Forest Canopy Density : FCD) และการจำแนกการใช้งานประโยชน์ที่ดิน (Land Use : LU) ข้อมูลจากภาพาดาวเทียมสามารถบันทึกภาพได้เป็นบริเวณกว้าง ช่วงเวลาเดียวกันที่ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย มีช่วงคลื่นที่เหมาะสมในการนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูล มีความรวดเร็วและมีความถูกต้องในการนำข้อมูลไปใช้งาน นอกจากนั้นยังสามารถช่วยประหยัดเวลา งบประมาณ และกำลังคน ในการใช้ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

          การดำเนินงานในครั้งนี้  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ได้ส่งมอบงานให้กับบริษัท ซีคอท จำกัด (สำนักงานใหญ่) กรณีสั่งซื้อข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง พร้อมวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การปกคลุมเรือนยอดของต้นไม้และจำแนกการใช้งานประโยชน์ที่ดิน ในบริเวณที่ประเมินว่าค่าความเข้มข้นสูงสุดของ NO2 ที่เกิดจากปล่องระบายอากาศของโรงไฟฟ้าศรีราชา จังหวัดชลบุรีเป็นการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ปกคลุมเรือนยอดของต้นไม้และการจำแนกการใช้งานประโยชน์ที่ดิน จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ในบริเวณที่ประเมินว่าค่าความเข้มข้นสูงสุดของ NO2 ที่เกิดจากปล่องระบายอากาศของโรงไฟฟ้าศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยเป็นการวิเคราะห์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะเวลาก่อสร้างโรงไฟฟ้า ที่สามารถจะนำไปใช้ประเมินและเปรียบเทียบข้อมูลดังกล่าวได้ ในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปภาพ
คำสำคัญ
ภาพแผนที่