การวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ปกคลุมเรือนยอดของต้นไม้และการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ในบริเวณที่ประเมินว่าค่าความเข้มข้นสูงสุดของ NO2 ที่เกิดจากปล่องระบายอากาศของโรงไฟฟ้าศรีราชา จังหวัดชลบุรี

                วันที่ 2- 4 สิงหาคม 2562 ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นำโดย นายไกรรพ พงศ์พิบูลเกียรติ และ นายนรเชษฐ์ อัจจิมา ได้เข้าร่วมกระบวนการติดตามประเมินผลเชิงพื้นที่และทวนสอบโครงการ T-VER กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และผู้ทวนสอบจากมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 15 คน ในพื้นที่แปลงตรวจวัดปริมาณการกักเก็บคาร์บอน พื้นที่บ้านปูนะ และพื้นที่บ้านปางมะหัน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ทางทีม สทอภ.

เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 – วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ทางทีม สทอภ.

Subscribe to fcd