GISTDA ได้เข้าร่วมงานของ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ : BEDO (เบโด้) ภายใต้ชื่องาน BEDO สัญจร 2018 (ภาคเหนือ) : เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพที่ยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตของเราทุกคน ที่จัดขึ้นในช่วงวันที่ 25 - 27 มกราคม 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ และกล่าวเปิดงานโดยประธานกรรมการบริหาร BEDO ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

Subscribe to GIS