วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

GISTDA ร่วมกับ สมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์ และ ชุมชนบ้านโป่งขม ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันวางแปลงและตรวจวัดข้อมูลป่าไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโป่งขม เพื่อนำไปคำนวณการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Service : PES) ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม และได้ประชุมหารือแนวทางในการเพิ่มศักยภาพของผู้นำและเยาวชนรุ่นใหม่ของสมาคมฯ และชุมชนในเรื่องเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรและการจัดทำวิวัฒนาการเชิงประวัติศาสตร์ของชุมชนต่อไป

Subscribe to สมาคมสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนชาติพันธุ์