โดยทางด้านนางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยกิจกรรมนั้นก็จะเป็นกิจกรรม ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้บำรุงไม้เศรษฐกิจในที่ดินที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย โดยในการดำเนินโครงการได้สานต่อนโยบายรัฐบาล (ยุทธศาสตร์ชาติระยะ

Subscribe to โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดิน 3 ปี