ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นำโดยนายคติวิช กันธา และนายไกรรพ พงศ์พิบูลเกียรติ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน Road Show สร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO’s Concept”  ได้มีการจัดบูธและสาธิตแอปพลิเคชันชุมชนไม้มีค่า  โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างเครือข่ายขยายการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ภายใต้บริบทการดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

                                      หลักการดำนินงานตามหลักการ BEDO’s Concept มี 3 ประการได้แก่

                                      1. การใช้ทรัพยากรชีวภาพชุมที่มีในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าและบริการ

                                      2. มีการผลิตที่เป็นมิตรกับความหลากหลายทางชีวภพาพและสิ่งแวดล้อม

                                      3. มีการปันรายได้ไปอนุรักษ์ฟื้นฟูทรพยากรชีวภาพและระบบนิเวศ

                           จึงได้มีการจัดงาน Road Show สร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO’s Concept” เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลการดำเนินงานจัดทำแผนที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ภายใต้บริบท ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัวและแนวทางการสร้างเศรษฐกิจชุมชนตามหลักการ BEDO’s Concept และเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ จากสาธารณชนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานต่อไป

รูปภาพ