สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  ภายใต้แนวคิด "Move foward together" "ก้าวไปด้วยกัน" ในวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ หน้าธนาคารกสิกรไทย ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ชั้น 1 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และทำพิธีเปิดงาน 
          สทอภ.ได้นำเสนอนิทรรศการในหัวข้อ "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามป่าครอบครัว และไม้มีค่า"ประกอบด้วย โครงการป่ารายแปลง 31 จังหวัด และโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันชุมชนไม้มีค่า ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภาพดาวเทียม ในการจัดการพื้นที่ป่าไม้ ในช่วงพิธีมอบรางวัลกิจกรรม BioGang นายคติวิช กันธา นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทน สทอภ. ขึ้นรับรางวัล

รูปภาพ