สืบเนื่องมาจากประชาชนในชุมชนบ้านปางสา ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประสบปัญหาเรื่องการจะประกาศเป็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติในอนาคต ซึ่งจะไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนได้ รวมทั้งปัญหาการไม่มีสิทธิ์ในที่ดินทำกินของตนเอง จึงทำให้ชาวบ้านมีความต้องการในการรับรองที่ดินรายแปลงเพื่อใช้ในการอ้างสิทธิในที่ดินทำกินของตนเองและชุมชน ชาวบ้านมีความสนใจในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลรายแปลงที่ดินทำกิน แต่เนื่องจากยังขาดความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทั้งนี้ ทาง สทอภ. จึงได้พูดคุย สอบถาม ความต้องการของชุมชนว่าต้องการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในด้านใดบ้าง และได้นำมาวางแผน ออกแบบ สร้างเครื่องมือที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานในชุมชน สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญและความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศว่าเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถทำให้ชุมชนทำงานได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีความถูกต้องของข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ประหยัดทั้งคนและเวลาในการทำงาน

กำหนดการเข้าปฏิบัติภารกิจงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลที่ดินรายแปลงและวัติศาสตร์ชุมชนบ้านปางสา ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นระยะเวลา 3 วัน มีดังนี้

- นำเสนอการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางด้านป่าไม้ในระดับชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

- ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับชุมชน (https://gistdaportal.gistda.or.th/patung) เป็นการนำเสนอเพื่อให้คนในชุมชนนำระบบนี้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างแผนที่โดยใช้ฐานข้อมูลจากในระบบและ การตรวจสอบค่าพิกัดข้อมูลรายแปลง

- ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการใช้งานระบบ GFMS ทั้งบนเว็บและบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ เป็นการสร้างความตระหนักให้ชุมชนเกิดความเข้าใจได้ว่าเทคโนโลยีสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบพื้นที่ และการแสดงผลข้อมูลเมื่อต้อวการสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น

- เข้าพบผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านการจัดทำแผนที่ประวัติศาสตร์ชุมชน ที่รวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนจากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่าย

- สร้างกระบวนการจัดทำข้อมูลรายแปลงจากชุมชน โดยศึกษาวิธีการทำงานเดิมของผู้นำชุมชนแล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการใหม่ๆ ที่ช่วยให้การทำงานมีความถูกต้อง และรวดเร็วยิ่งขึ้น

-  ลงพื้นที่สำรวจเพื่อทำการเก็บข้อมูลรายแปลง และสอนวิธีการใช้งานเครื่อง GPS ให้กับเครือข่ายภาคีและผู้นำชุมชนให้มีทักษะการใช้งาน GPS มากยิ่งขึ้น

 -  อบรมเชิงปฎิบัติการ การดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมบนเว็บไซต์เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำข้อมูลรายแปลง มาใช้ทำงานด้านการเก็บข้อมูลรายแปลง

-  อบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่แบบอัตโนมัติบนโปรแกรม QGIS เป็นการสอนเทคนิคการจัดทำข้อมูลแผนที่รายแปลงที่มีจำนวนมากให้สามารถแสดงออกมาในรูปแผนที่จำนวนมากได้ในเวลาอันรวดเร็ว

 

ผลที่ได้รับจากการที่ได้เข้าถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ ทำให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภาพดาวเทียม ที่สามารถนำมาช่วยพัฒนางานของชุมชนได้เป็นอย่างดี สามารถศึกษาสภาพพื้นที่ ในช่วงเวลาหลายปี ได้เรียนรู้เทคนิคการช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนสามารถจัดทำข้อมูลได้ด้วยตนเอง ต่อไป