วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม ถึง วันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม 2561 ทาง GISTDA ได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์พื้นที่ไร่หมุนเวียนจากแบบจำลอง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และน่าน โดยได้ทำการคัดเลือกพื้นที่ตัวอย่างที่เป็นพื้นที่ไร่หมุนเวียนขนาดใหญ่ และสามารถเดินทางเข้าไปสำรวจได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ไว้จำนวน 40 จุดตัวอย่าง ซึ่งจะทำการตรวจเช็คความถูกต้อง และสภาพพื้นที่ปัจจุบัน นอกจากนั้นจะใช้ App G-FMS ในการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยทำการกรอกข้อมูลการสำรวจ เช่น ชื่อโครงการ ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ระดับที่ 1-3) ช่องหมายเหตุ เช่น บริเวณรอบๆ เป็นไร่มันสำปะหลัง เป็นต้น สำหรับข้อมูลสถานที่ App G-FMS สามารถแสดงโดยอัตโนมัติ ขอบเขตพื้นที่ อ้างอิงตามกรมการปกครอง ทำการถ่ายภาพพื้นที่จริงจำนวน 3 ภาพ และทำการบันทึกข้อมูล

          
         ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์พื้นที่ไร่หมุนเวียนจากแบบจำลอง พบว่า มีพื้นที่ไร่หมุนเวียนตรงตามแบบจำลองที่วิเคราะห์ได้ จำนวน 16 จุด คิดเป็น 51.16 เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วย การปลูกข้าวโพด มันสำปะหลัง ข้าวไร่ และไร่หมุนเวียนทิ้งร้าง เป็นต้น นอกจากนั้นพบว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย มะม่วง กล้วย ส้ม ลำใย ยางพารา และยูคาลิปตัส เป็นต้น จำนวน 9 จุด คิดเป็น 29.03 เปอร์เซ็นต์ และพบว่าเป็นพื้นที่ป่าฟื้นฟู จำนวน 6 จุด คิดเป็น 19.30 เปอร์เซ็นต์

          
        โดยปัญหาและอุปสรรคในการออกสำรวจภาคสนามในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และน่านในครั้งนี้ คือ จุดที่ต้องการตรวจสอบบางจุด เข้าถึงพื้นที่ได้ยากเนื่องจากเป็นพื้นที่สูงชัน การเดินทางเข้าพื้นที่ต้องใช้ความระมัดระวัง ใช้เวลาการเดินทางนาน ลักษณะถนนเป็นดินลูกรัง และบางจุดไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้ ปัญหาและอุปสรรค อีกประการหนึ่ง คือ ไม่ทราบแน่ชัดว่าสภาพพื้นที่นี้เคยเป็นไร่หมุนเวียนมาก่อนหรือไม่ เนื่องจากบางพื้นที่ปล่อยสภาพทิ้งร้างเป็นเวลาหลายปี ต่อมาจึงกลับมาทำการเกษตรกรรมใหม่ในพื้นที่ที่เคยปล่อยทิ้งร้าง

รูปภาพ