วันที่ 3 ธันวาคม 2561

ทางฝ่าย ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับเชิญเข้าร่วมบรรยาย ร่วมกับฝ่าย ฝมส. ในหัวข้อเรื่อง "การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ด้วย Geo-Intelligence เพื่อลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน" โดยมีการนำเสนอระบบ G-FMS ,G-MOS และ G-Social ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านการข่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน 63 นาย ณ ห้องอบรมสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยนางมิ่งขวัญ กันธา หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงทางสังคม สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ได้กล่าวถึงบทบาทของ GI Technology ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ก่อนเข้าหัวข้อบรรยายและวิทยากรในวันนี้

  • ระบบ G-FMS ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ และเหตุการณ์ทางด้านป่าไม้ โดยนางสาวมาลัยวรรณ ทองเสริม / ฝทธ.
  • ระบบ G-MOS โครงการระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์โดยนายยุทธภูมิ โพธิราชา / ฝสว.
  • ระบบ G-Social ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่บนฐานการรักษาความมั่นคงของทรัพยากร โดยนางสาวปรีย์วรา คำลือ / ฝมส.
รูปภาพ