การประชุมป่าไม้

                        เป็นการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นทุกปี โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่มีภารกิจ รับผิดชอบงานด้านป่าไม้ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิชาการ นักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปทั้งในและนอกเครือข่ายความร่วมมือ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ  ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ดำเนินงานด้านทรัพยากรป่าไม้เพื่อร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สามารถเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ และคุณค่าด้านป่าไม้ของประเทศให้เข้มแข็ง ตลอดจนหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานป่าไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีหัวข้อการจัดประชุม คือ "ปฎิรูปการป่าไม้ประเทศไทย ประกอบด้วย 

1. ฐานข้อมูลด้านการป่าไม้

2. การป่าไม้เชิงพาณิชย์

3. การอนุรักษ์ป่าไม้อย่างยั่งยืน

4. นวัตกรรม ฯลฯ

                         สทอภ. นำโดยฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ สำนักประยุกต์ และบริการภูมิสารสนเทศได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการติดตามพื้นที่ป่าไม้ โดยได้นำเสนอระบบ G-FMS ซึ่งเป็นระบบ ที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถิติพื้นที่ป่าไม้ สถานการณ์ด้านป่าไม้ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับทางด้านป่าไม้ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลาย และยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพ ผ่าน Application G-FMS  ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถดาวโหลดไปและใช้งานได้ฟรีทั้งระบบ ios และ Android  และ ผชช. อนุสรณ์ รังสิพานิช ได้ร่วมเสวนาเรื่อง ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ (Landuse Classification)

รูปภาพ