วันที่จันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561

ทางฝ่าย ฝทธ. ได้รับเชิญเข้าร่วมบรรยายร่วมกับฝ่าย ฝภส. ในโครงการขยายเครือข่ายนักภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนสู่การแก้ไขปัญหาจากชุมชนฐานราก ทำให้เกิดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนในการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนและเพื่อฝึกอบรมให้เครือข่ายชุมชนในวันนี้ไปเป็นนักฝึกอบรมด้านภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนในอนาคตข้างหน้า เครือข่ายชุมชนจำนวน 35 คน จาก 16 จังหวัด ได้แก่ น่าน เชียงใหม่ แพร่ กำแพงเพชร สระแก้ว ระยอง ฉะเชิงเทรา นครสวรรค์ สุพรรณบุรี อุทัยธานี สมุทรปราการ บุรีรัมย์ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง และชุมพร รวมไปถึงเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จำนวน 5 คน เข้าร่วมรับการอบรมในหลักสูตรที่ 1 ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินระดับชุมชน ณ ห้องประชุม 301-302 ชั้น3 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นวันแรก กล่าวเปิดการอบรมโดย รองผู้อำนวยการพอช. น.ส.พรรณทิพย์ เพชรมาก และกล่าวแนะนำทีมวิทยากร แนวทางการบูรณาการกล่าวเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ด้วยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยรักษาการหัวหน้าฝ่ายภูมิสังคม นางมิ่งขวัญ กันธา หัวข้อบรรยายและวิทยากรในวันนี้ คือ 
ข้อมูลภูมิสารสนเทศเบื้องต้น โดย นายไกรรพ พงศ์พิบูลเกียรติ / ฝทธ.
การใช้งานโปรแกรม QGIS เบื้องต้น โดนนายนรเชษฐ์ อัจจิมา / ฝภส.
และการสร้างข้อมูล GIS โดยนางสาวพิชญ์สุกานต์ เอี่ยมยัง / ฝทธ.
ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจขั้นตอนการทำงาน ปฏิบัติการจริงในแต่ละขั้นตอนได้ดี มีความสนใจ ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดการอบรม