วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2561

นำโดย สทอภ. ซึ่งมีผู้ดำเนินโครงการร่วมได้แก่ นางสาวประภาพร ภาชีรัตน์ และนายนรเชษฐ์ อัจจิมา (ฝภส.) และมีผู้ร่วมสังเกตการณ์ได้แก่ นายไกรรพ พงศ์พิบูลเกียรติ และนางสาวพิชญ์สุกานต์ เอี่ยมยัง (ฝทธ.) ได้เข้าร่วมกระบวนการทวนสอบความใช้ได้ของโครงการ T-VER กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และผู้ทวนสอบจากมหาวิทยาลัยพะเยา  ในพื้นที่แปลงตรวจวัดปริมาณการกักเก็บคาร์บอน อำเภอเฉลิมพระเกียรติและ อำเภอสองแคว โดยในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องตามเกณฑ์ของการทวนสอบของ T-VER ในการจำแนกประเภทป่าไม้และรายละเอียดข้อมูลในแปลงตรวจวัดปริมาณการกักเก็บคาร์บอน จำนวน 2 แปลง ซึ่งก่อนหน้าวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้มีการลงตรวจสอบไปแล้ว 2 แปลง โดยการสุ่มตรวจ จากแปลงตรวจวัดทั้งหมด 90 แปลง   และในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ได้ร่วมกันประชุมสรุปผลการตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการ โดยผู้ทวนสอบจากมหาวิทยาลัยพะเยา มีความคิดเห็นให้ปรับแก้ไขรายงานโครงการให้ทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงปรับแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมส่งให้ผู้ทวนสอบภายใน 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ทาง GISTDA (ฝภส.) จะช่วยเพิ่มเติมรายละเอียดบางส่วนให้รายงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น