วันที่ 14 มิถุนายน 2561

ได้จัดประชุมเพื่อหาแนวทางด้านการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ (Focus Group) ร่วมกับชาวบ้านบ้านปางสา บ้านจะดะ บ้านโป่งขม บ้านสายใหม่ และเครือข่ายทรัพยากรที่ดินและชาติพันธุ์ รวมทั้งหมดประมาณ 50 คน  ผลจากการประชุม พบว่า ชุมชนในพื้นที่มีปัญหาเรื่องความไม่ชัดเจนของแนวเขตอุทยานแห่งชาติฯ ที่ป่าชุมชนจะถูกประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในอนาคต และจะไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนได้ โดยปัญหาดังกล่าวนี้ ทางชุมชนจะมีการพูดคุยกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อทำข้อตกลงร่วมกันในการใช้พื้นที่ป่าชุมชน และปัญหาอีกด้านหนึ่งคือ การไม่มีสิทธิในที่ดินทำกินของตนเอง ซึ่งปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงทำให้ชาวบ้านมีความต้องการในการรับรองที่ดินรายแปลงเพื่อใช้ในอ้างสิทธิในที่ดินทำกินของตนเองและชุมชน รวมถึงการเล็งเห็นความสำคัญของการสำรวจข้อมูลการวางแปลงการกักเก็บปริมาณคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ป่าชุมชนหรือป่าใช้สอย ที่สามารถแสดงถึงตัวเลขการกักเก็บปริมาณคาร์บอนในพื้นที่ที่ทำการตรวจวัด ซึ่งในอนาคตจะสามารถแปลงเป็นมูลค่าหรือรายได้เข้าสู่ชุมชน และจะส่งผลให้ชุมชนตระหนักถึงการรักษาพื้นที่ป่าไม้ ลดการบุกรุกพื้นที่ป่า โดยจะมีการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่าง GISTDA และภาคีเครือข่ายในการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชุมชน