วันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2561

นำโดยผู้แทน สทอภ.ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการออกแบบกลไกแนวทางการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมหลายฝ่ายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารเทศ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านปางสา ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 30 คน มาจากหลากหลายเครือข่าย เช่น มูลนิธิไทย-ลาหู่, โครงการพัฒนาพื้นที่สูง, มูลนิธิชนเผ่าลุ่มน้ำโขง, ส.อบต. , CCF, อกบ. ,นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและชาวบ้าน ซึ่งหลักสูตรในการอบรม ได้แก่ 
- การบรรยายการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
- การแปลตีความจากภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตา 
- การใช้เครื่อง GPS ในการจัดเก็บข้อมูลและการนำเข้าข้อมูล 
- การใช้งานโปรแกรม QGIS เบื้องต้น