วันพุธที่ 4 - วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561

GISTDA ในส่วนงานเทคนิคภูมิสารสนเทศป่าไม้ มีการวางแปลงตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การปกคลุมเรือนยอดจากแบบจำลอง FCD และ NDVI ในพื้นที่ป่าชุมชนเขามุสิ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนภาพลักษณ์องค์กร และนักวิจัยเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อศึกษากระบวนการทำงานของงานภูมิสารสนเทศทางด้านป่าไม้ ให้เป็นรูปธรรมและการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

ป่าชุมชนเป็นชนิดป่าเต็งรัง มีจำนวนต้นไม้หนาแน่นมาก ประกอบกับสภาพพื้นที่เป็นลูกรังและก้อนหินขนาดใหญ่เดินทางลำบาก สัตว์และแมลงที่รบกวนหลากหลายชนิด ตลอดจนมีฝนตกเป็นระยะๆ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการวางแปลงที่ล่าช้า จากการลงสำรวจพื้นที่จริงใช้เวลาสำรวจรอบๆ บริเวณป่าเพื่อใช้วางแผนในการวางแปลงตรวจวัดกระจายตัวของต้นไม้ และความหนาแน่นของต้นไม้ในการหาค่ามวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอน สำหรับการเข้าพื้นที่สำรวจป่าเต็งรังส่วนมากมีความลาดชันต่ำ บริเวณโดยรอบมีวัชพืชขึ้นเยอะ ความหนาแน่นของต้นไม้อยู่ในระดับมาก พื้นผิวเป็นดินในระดับตื้นชั้นล่างเป็นหินทำให้ยากต่อการตอกหมุดตึงแนวเขตแปลง พันธุ์ไม้ส่วนมากเป็นไม้ประดู่ป่า กาหลง ต้นรัง มะค่าแต้ มะค่าโมง มีแมลงท้องถิ่งในเขตป่าที่ทำการวางแปลง เช่น ตั๊กแตน หนอน บุ้ง และกิ้งกือชนิดต่างๆ เช่น กิ้งกือสีเทา กื้งกือกระสุน กิ้งกือตะเข็บสีส้ม 

เมื่อเข้าถึงพื้นที่ที่สามารถวางแปลงได้ จะต้องทำการเก็บค่าพิกัดแต่ละมุมของแปลงทั้ง 9 มุม ขนาด 40 x 40 เมตร แปลงย่อยขนาด 10 x 10 เมตร เพื่อเก็บพันธุ์ไม้ใหญ่ และแปลงขนาด 4 x 4 เมตร เพื่อเก็บพันธุ์ไม้หนุ่ม โดยจะต้องวัดขนาดแปลงให้เป็นมุมฉาก และค่าพิกัดในแปลงทั้ง 4 มุม จากนั้นแต่ละคนที่ได้แบ่งหน้าที่ไว้ เริ่มทำการสำรวจพันธุ์ไม้ แต่ละชนิดโดนมีการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นไม้ พร้อมติดป้ายหมายเลขต้น บอกความสูง ให้เจ้าหน้าที่จดบันทึกข้อมูล ทำจนกว่าจะครบทั้งแปลง 40 x 40 เมตร โดยครั้งนี้ได้มีการใช้อุปกรณ์ กล้อง Fish Eye Lens ไปใช้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์การปกคลุมของเรือยยอดในแปลง 10 x 10 เมตร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ปกคลุมเรือนยอดจากแบบจำลอง FCD และ NDVI และสามารถหาค่ามวลชีวภาพ คำนวณการกักเก็บคาร์บอน และวิเคราะห์การกระจายตัวของต้นไม้ต่อไปได้