วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561

การประชุม คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน รมว.ทส. รองประธาน ปลัด ทส. และ รก.อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นเลขานุการ มีกรรมการโดยตำแหน่งและผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน 

ผสทอภ. ในฐานะกรรมการโดยตำแหน่ง มอบหมาย นายอนุสรณ์ รังสิพานิช ผู้เชี่ยวชาญ และนายคติวิช กันธา ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ 

สรุปสาระสำคัญของการประชุม 4 เรื่อง ดังนี้
1. การเร่งเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติป่าชุมชน ให้เข้าสู่การพิจารณาออกกฏหมาย โดยประชาชนจะมีสิทธิ์ในการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
2. การแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 ในส่วนการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ เจ้าของสามารถปลูกและตัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เพื่อจะช่วยลดการนำเข้าและเพิ่มการส่งออกไม้ของประเทศ
3. การร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับแก้ไข ยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร พ.ศ.2561 - 2579 (กรมป่าไม้ จ้าง คณะวนศาสตร์ ดำเนินการ) เช่น ปัญหาการตลาด การกักเก็บคาร์บอน การส่งเสริมชีวมวล supply chain เป็นต้น
4. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ จำนวน 3 คณะ (แต่ยังไม่ได้มีการกำหนดชื่อหน่วยงานในแต่ละคณะอนุกรรมการ) ได้แก่ 
4.1 คณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทการพัฒนาป่าไม้แห่งชาติ
4.2 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล (ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้มีการนำข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม และ Sensor บนพื้นดิน เข้ามาช่วยในการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าไม้)
4.3 คณะอนุกรรมการพัฒนากฏหมายป่าไม้

บทบาทของ สทอภ. ในคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ นอกจากการนำข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้ามาใช้ในการติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้แล้ว การนำ AIP ทรัพยากรป่าไม้ เข้ามาช่วยในการกำหนดนโยบายป่าไม้แห่งชาติที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงจะเป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้น

รูปภาพ