วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่” ณ ห้อง visionization สทอภ. แจ้งวัฒนะ ร่วมกับ ฝภส. โดยมีผู้แทนจากมูลนิธิฯเข้าร่วมจำนวน 5 คน ในเบื้องต้นได้มีการนำเสนอระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ภายใต้โครงการพื้นที่ปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย จ.น่าน (G-MFLF) ซึ่งเป็นระบบฯที่พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือต้นแบบในการบริหารจัดการโครงการให้กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ซึ่งระบบฯ มีส่วนของฟังก์ชั่นการทำงานประกอบไปด้วย ข้อมูลพื้นที่โครงการ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม และข้อมูลทั่วไป ทั้งนี้ ฝทธ. ยังได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ชุมชนบ้านโป่งขม ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ที่ได้ร่วมลงพื้นที่ ศึกษากระบวนการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และนำเสนอระบบติดตามพื้นที่ป่าไม้ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม (G-FMS) ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการรายงานสถานการณ์ป่าไม้ และใช้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า ซึ่งทางมูลนิธิฯแจ้งว่า Application ที่ใช้งานจริง คือ Application ไฟป่า และในช่วงบ่าย ได้มีการร่วมกันหารือกำหนดแผนงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2561-2562 ร่วมกัน ซึ่งมีประเด็นหลักๆ คือ การจัดทำรายงานตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER พื้นที่ จ.น่าน , การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยที่ทางมูลนิธิฯจะทดลองใช้งานของระบบฯ และส่งความต้องการเพิ่มเติมให้กับ สทอภ. , การร่วมลงพื้นที่ศึกษากระบวนการเชิงพื้นที่ โดยอาจใช้พื้นที่ห้วยส้าน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ต้นแบบเชิงภูมิสังคม , การศึกษาดูงานในพื้นที่ จ.น่าน และในพื้นที่ดอยตุง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เครือข่ายภาคประชาชน   และส่วนที่จะผลักดันความร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายในรูปแบบ MOU หรือ MOC ต่อไป

รูปภาพ