วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561

GISTDA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน โครงการชุมชนปกาเกอะญอจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

GISTDA เป็นตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ที่ได้ร่วมกันทำงานและนำเสนอกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการสำรวจ จัดทำข้อมูลรายแปลงที่ดิน พร้อมประเมินผลและติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ รวมถึงการให้รายละเอียดข้อมูดาวเทียมในการติดตามพื้นที่เผาไหม้ ที่เป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน

พลเอกสุรินทร์  พิกุลทอง ประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกินและพื้นที่ทางจิตวิญญานของชาวกะเหรี่ยง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญเข้าร่วมการประชุม และกล่าวถึง แนวเขตที่ดินตามกฎหมาย ทุกภาคส่วนควรทำความเข้าใจในข้อกฎหมายให้ตรงกัน มีการจัดทำประวัติชุมชนที่อาศัยทำกินก่อนปี 2479 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิถีชีวิตของชุมชน แยกคนมีสิทธิ์กับไม่มีสิทธิ์ในที่ดินให้ชัดเจน

สำหรับประธานที่ประชุม นายพุฒิพงศ์. ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า อยากขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันทำงาน และให้ทำงานแบบนี้ต่อไป โดยสั่งการให้ฝ่ายเลขาฯ ไปจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ภาควิชาการ สถาบันการศึกษาร่วมหารือกัน ในหลักสูตรท้องถิ่น หน่วยงานพลังงาน ไปศึกษาการนำเศษซากใบไม้จากต้นสนไปจัดทำเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

รูปภาพ