วันอังคารที่ 13 - วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

GISTDA  ลงสำรวจพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ร่วมกับทีมสำรวจของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ภายใต้โครงการจัดทำลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER “ทีเวอ”) เพื่อศึกษาและดำเนินการสำรวจข้อมูลในการวางแปลงตัวอย่างสำหรับการประเมินการกักเก็บคาร์บอนและชีวมวล รวมถึงติดตามผลการปลูกป่า ประเมินความหนาแน่นของพื้นที่ป่าไม้

รูปภาพ