GISTDA ได้เข้าร่วมงานของ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ : BEDO (เบโด้) ภายใต้ชื่องาน BEDO สัญจร 2018 (ภาคเหนือ) : เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพที่ยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตของเราทุกคน ที่จัดขึ้นในช่วงวันที่ 25 - 27 มกราคม 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ และกล่าวเปิดงานโดยประธานกรรมการบริหาร BEDO ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์  จันทร์เจริญ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน ในงานประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ เวทีนำเสนอการบรรยายเรื่องป่าครอบครัว นิทรรศการ และร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชีวภาพ ซึ่ง GISTDA ได้เข้าร่วมบรรยายในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เรื่อง “ข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ป่าครอบครัวเพื่อพื้นที่สีเขียวและบริการระบบนิเวศ” เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับหน่วยงานและชุมชนในการจัดทำฐานข้อมูลป่าครอบครัวและประเมินมูลค่าเศรษฐกิจทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณต่อไป

รูปภาพ