วันจันทร์ที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

GISTDA ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นข้อมูลจากการวิเคราะห์พื้นที่ป่าไม้ระหว่าง ปี 2551 แปลจากภาพดาวเทียม Landsat-5 และ ปี 2558 แปลภาพดาวเทียม Landsat-8 มาทำการวิเคราะห์หาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ โดยเลือกสุ่มสำรวจบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ เป็นบริเวณกว้าง โดยครั้งที่ 3 เลือกบริเวณพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ทำการเข้าสำรวจทั้งหมด 80 จุด พบว่า พื้นที่ป่าไม้ได้เปลี่ยนแปลงเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อทำการเกษตรและการใช้ที่ดินอื่นๆ จำนวน 56 จุด เป็นสวนป่า 3 จุด และเป็นป่าไม้คงเดิม 21 จุด และเมื่อตรวจเช็คความถูกต้องของการวิเคราะห์พื้นที่ป่าไม้ที่มีการเปลี่ยนแปลง พบว่า มีความถูกต้องของการวิเคราะห์รวมทั้งหมด 70 % การลงพื้นที่สำรวจตามจุดตรวจสอบ พบว่าพื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง มีบางพื้นที่เป็นป่าเสื่อมโทรม ไม้ละเมาะ และพื้นที่ชุ่มน้ำ (ผลอาจเกิดจากการแปลตีความข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ปี 2551) บางจุดเป็นป่ายูคาลิปตัส สวนสัก พันธุ์ไม้ที่พบเป็นต้นเหียง สำหรับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่เปลี่ยนจากพื้นที่ป่าไม้ไปเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา รองลงมา คือ ไร่มันสำปะหลัง สวนปาล์ม ไผ่ สวนพริก ถั่วลิสงเป็นจำนวนมาก และพบการปลูกอ้อยในจังหวัดอำนาจเจริญเป็นจำนวนมาก โดยปลูกบริเวณริมแม่น้ำโขง แม่น้ำมูล นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นแปลงทดลองการเกษตร  การปลูกสิ่งก่อสร้าง (ปัจจุบันยังกระทำการก่อสร้างอยู่)  โรงงานสีข้าว บ้านที่อยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคลเป็นส่วนน้อย  อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจเช็คกับข้อมูลด้านพื้นที่ถูกบุกรุกพบว่า มีบางจุดถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้แล้ว