วันจันทร์ที่ 11 - วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560

GISTDA ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นข้อมูลจากการวิเคราะห์พื้นที่ป่าไม้ระหว่าง ปี 2551 แปลจากภาพดาวเทียม Landsat-5 และ ปี 2558 แปลภาพดาวเทียม Landsat-8 มาทำการวิเคราะห์หาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ โดยเลือกสุ่มสำรวจบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ เป็นบริเวณกว้าง โดยครั้งที่ 2 เลือกบริเวณพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และจังหวัดเลย ได้ทำการเข้าสำรวจทั้งหมด 54 จุด พบว่า พื้นที่ป่าไม้ได้เปลี่ยนแปลงเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อทำการเกษตรและการใช้ที่ดินอื่นๆ จำนวน 45 จุด เป็นเป็นป่าไม้คงเดิม 9 จุด และเมื่อตรวจเช็คความถูกต้องของการวิเคราะห์พื้นที่ป่าไม้ที่มีการเปลี่ยนแปลง พบว่า มีความถูกต้องของการวิเคราะห์รวมทั้งหมด 83 % จากการลงสำรวจจุดพื้นที่ป่าไม้ที่มีการเปลี่ยนแปลง พบว่า ส่วนใหญ่ในจังหวัด อุดรธานี เลย และหนองคาย พื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง รองลงมาเป็นป่าเบญจพรรณ และพื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เช่น สวนยาพารา สวนปาล์ม นาข้าว สวนมะม่วง สวนกล้วย สวนแก้วมังกร ไร่สับปะรด ไร่มันสำปะหลัง ไร่ข้าวโพด ไร่อ้อย โดยพบมากในจังหวัดเลย รองลงมาคือเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ พื้นที่ส่วนราชการ(มหาวิทยาลัย) พื้นที่ส่วนบุคคล(บ้าน) มีการปรับหน้าดิน และพื้นที่ป่าไม้ตามริมแม่น้ำโขงส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ใช้สำหรับพักกองทรายที่มีการดูดขึ้นมาจากแม่น้ำโขง