วันจันทร์ที่ 20 - วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

GISTDA ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นข้อมูลจากการวิเคราะห์พื้นที่ป่าไม้ระหว่าง ปี 2551 แปลจากภาพดาวเทียม Landsat-5 และ ปี 2558 แปลภาพดาวเทียม Landsat-8 มาทำการวิเคราะห์หาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ โดยเลือกสุ่มสำรวจบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ เป็นบริเวณกว้าง โดยครั้งที่ 1 เลือกบริเวณพื้นที่ จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ได้ทำการเข้าสำรวจทั้งหมด 46 จุด พบว่า พื้นที่ป่าไม้ได้เปลี่ยนแปลงเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อทำการเกษตรและการใช้ที่ดินอื่นๆ จำนวน 41 จุด เป็นสวนป่า 2 จุด และเป็นป่าไม้คงเดิม 3 จุด และเมื่อตรวจเช็คความถูกต้องของการวิเคราะห์พื้นที่ป่าไม้ที่มีการเปลี่ยนแปลง พบว่า มีความถูกต้องของการวิเคราะห์รวมทั้งหมด 89 % จากการสำรวจภาคสนาม พื้นที่ป่าไม้ที่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าเต็งรัง โดยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า ป่าเสื่อมโทรม และมีการเปลี่ยนแปลงโดยมนุษย์ซึ่งเป็นการบุกรุกพื้นที่จากชุมชน โดยมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินอื่นๆ ได้แก่ การทำเกษตรกรรม การขุดบ่อน้ำ และการปลูกสิ่งก่อสร้าง และยังพบการปรับปรุงพื้นที่โดยมีการเข้าไปปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม เช่น บริเวณเขตการไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง