กรมป่าไม้ ได้ว่าจ้าง สทอภ. ในการพัฒนาระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (พิทักษ์ไพร) ซึ่งประกอบไปด้วย 1) การวิเคราะห์พื้นที่บุกรุกป่าไม้จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 2) การพัฒนาระบบติดตามและแจ้งเตือนการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในลักษณะพร้อมใช้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เคลื่อนที่  3) การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนภารกิจของกรมป่าไม้ ในการบริหารจัดการและดูแลทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลรวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่บุกรุกป่าไม้ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปภาพ