วันพฤหัสบดีที่ 22 - วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561

GISTDA ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกสำรวจในภาคสนามจัดเก็บข้อมูลชนิดป่าไม้และประเมินความสมบูรณ์ของสภาพป่า บริเวณบ้านปูนะ และ บ้านปางมะหัน ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปใช้ปรับแก้ความถูกต้องของการแปลตีความชนิดป่าไม้จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและวิเคราะห์ค่าระดับความหนาแน่นของปริมาณพืชพรรณ ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการวางแผนการวางแปลงตรวจวัดและคำนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้ของมูลนิธิฯ ภายใต้การเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รูปภาพ