จิสด้าลงพื้นที่บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร. ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ในการสำรวจเพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียว โดยการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มาใช้ติดตามและประเมินพื้นที่สีเขียว ประเภทไม้ป่าและไม้ผล รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายแปลงเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สีเขียวในภาพรวมของคุ้งบางกะเจ้า ตลอดจนการจัดทำพื้นที่ต้นแบบในด้านของการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการจัดการมลพิษ  เป็นต้น ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จิสด้าจะได้สร้างความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนมากกว่า 35 หน่วยงาน ในการร่วมกันพัฒนาพื้นที่ในคุ้งบางกะเจ้าให้เป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนต่อไป

รูปภาพ