สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ได้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการตัดสินใจปลูกไม้มีค่าเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่าน Smart Phone ให้กับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) : สพภ. เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยสนับสนุนในการติดตามและวิเคราะห์สภาพพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันการปลูกไม้มีค่า ในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น โดยปัจจุบันแอปปลิเคชันอยู่ในสถานะพร้อมให้บริการและดาวน์โหลดผ่านช่องทาง Play Store และ App Store  รวมถึงมีฟังก์ชันการทำงานต่างๆ 

เพื่อจัดทำฐานข้อมูลไม้มีค่ารายแปลง และนำไปส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น ผลการดำเนินงานและระบบที่พัฒนาขึ้นในโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันการปลูกไม้มีค่า เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนภารกิจของ สพภ. และนำไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ สพภ. ต่อไป

รูปภาพ