สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่ของสมาชิกเครือข่ายป่าครอบครัวโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ในพื้นที่ 31 จังหวัด ให้กับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ได้ดำเนินกิจกรรมพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ หรือกิจกรรมป่าครอบครัว ซึ่งเป็นกลไกการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มีการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างคำนึงถึงการบริการระบบนิเวศ เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมของการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ มีมูลค่า/คุณค่าที่ตีเป็นตัวเงินได้ และมูลค่าระบบนิเวศยังมีส่วนกระตุ้นความตระหนักด้านการอนุรักษ์ของประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วยในด้านการใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ในเรื่องของพื้นที่สีเขียว จึงได้มีการจัดทำแผนที่ (Digital Mapping) ที่แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในเรื่องของพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ โดยจัดทำเป็นแผนที่ดาวเทียมบ่งชี้พิกัดของพื้นที่รายแปลง เพื่อง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการเพิ่มจำนวนของพื้นที่ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนากระบวนการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ในอนาคตต่อไป

รูปภาพ
ภาพแผนที่