วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2563 สทอภ. ได้เข้าปฏิบัติภาคกิจงานภาคสนามเพื่อสำรวจข้อมูลจาก การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ไปเป็นพื้นที่รีสอร์ทจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม พื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยวางแผนเข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา โดยมี นายก ปลัด และเจ้าหน้าที่ อบต. ดงพญาเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ทาง จิสด้าได้นำเสนอโมเดลในการวิเคราะห์ข้อมูล การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ไปเป็นรีสอร์ท จากข้อมูลภาพดาวเทียม พบว่า ในปี พ.ศ.2555 ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือยังคงสภาพเป็นป่า เมื่อเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียม ปี พ.ศ.2557 และ ปี พ.ศ.2563 แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ป่าไม้ลดลง จากการทำเกษตร (ไร่หมุนเวียน) การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และการขยายตัวของรีสอร์ท

ทั้งนี้ทาง อบต. ได้ทราบปัญหาเรื่องการสร้างรีสอร์ทจากลุ่มนายทุน จึงได้แนะแนวทางให้กับชาวบ้าน โดยการสนับสนุนให้ชาวบ้านจัดทำโฮมสเตย์เป็นของตนเอง หรืออีกทางหนึ่งไม่ขายที่ดินแต่เสนอเป็นการเช่าพื้นที่แทน เพื่อไม่ให้สูญเสียพื้นที่ทำกินและยังได้เงินเมื่อหมดสัญญาก็ยังสามารถทำกินต่อได้ ซึ่งถือเป็นการพึ่งพาตนเองแบบยั่งยืน  และยังช่วยลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ เนื่องจากชาวบ้านมีรายได้จากการทำโฮมสเตย์เป็นหลัก ชาวบ้านจะปล่อยไร่ทิ้งร้างคืนสู่สภาพเป็นป่าสมบูรณ์ต่อไป นอกจากนี้ทางจิสด้า ยังได้นำเสนอระบบพิทักษ์ไพร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการติดตามเฝ้าระวังและรักษาป่าไม้ โดยประชาชนสามารถแจ้งจุดต้องสงสัยบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ผ่านทางแอพพลิเคชั่นพิทักษ์ไพรได้เลย และยังเสนอแอพพลิเคชั่น G-FMS เพื่อใช้ในการตรวจสอบสภาพพื้นที่ วางแผนบริหารจัดการพื้นที่ เนื่องด้วยในระบบมีข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจให้กับชาวบ้าน ชุมชน และผู้ประกอบการได้ ซึ่งทางอบต. ให้ความสนใจในตัวระบบ ว่าถ้ามีการนำมาปรับใช้ได้ จะสามารถช่วยให้การทำงานในพื้นที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

จากการประชุมครั้งนี้ทาง อบต. ดงพญา ได้ขอความร่วมมือจากจิสด้าให้ช่วยสนับสนุนข้อมูลแผนที่ทางด้านภัยพิบัติ เพื่อใช้ในการวางแผนเตือนภัยในพื้นที่ ทั้งนี้ปัญหาด้านภัยพิบัติที่พบได้ในพื้นที่ คือ แผ่นดินไหว ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก หมอกควันไฟป่า ทาง อบต. ได้เตรียมความพร้อมและแผนรองรับ ในการอพยพประชากรจากหมู่บ้าน ไปยังจุดรวมพลไว้แล้ว และยังได้มีการติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนภัยไว้ในหมู่บ้าน โดยทาง อบต. ได้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จึงเล็งเห็นว่าถ้ามีการสนับสนุนข้อมูลจากทางจิสด้า จะเป็นประโยชน์กับทางพื้นที่มากยิ่งขึ้น

รูปภาพ