วันที่ 2- 4 สิงหาคม 2562 ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นำโดย นายไกรรพ พงศ์พิบูลเกียรติ และ นายนรเชษฐ์ อัจจิมา ได้เข้าร่วมกระบวนการติดตามประเมินผลเชิงพื้นที่และทวนสอบโครงการ T-VER กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และผู้ทวนสอบจากมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 15 คน ในพื้นที่แปลงตรวจวัดปริมาณการกักเก็บคาร์บอน พื้นที่บ้านปูนะ และพื้นที่บ้านปางมะหัน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ทางทีม สทอภ. ในฐานะผู้ร่วมโครงการได้นำเสนอ และชี้แจงขั้นตอนการวิเคราะห์ความหนาแน่นเรือนยอดของพืชพรรณ (FCD) เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนสำรวจข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงการทวนสอบข้อมูลข้อมูลภาคสนามในแปลงตัวอย่างทั้ง 2 พื้นที่ด้วย ต่อมาประชุมสรุปผลการตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยประเด็นที่ สทอภ. ต้องนำปรับแก้เพิ่มเติม คือ ขอบเขตข้อมูลของความหนาแน่นของเรือนยอดพืชพรรณ บริเวณขอบเขตข้อมูลยังไม่ลงกับภาพในพื้นที่ (เนื่องจากข้อมูลมาจากรูปแบบ raster) จึงอยากให้ช่วยปรับให้มีความเรียบร้อยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งทางทีม สทอภ. จะกลับไปดำเนินการปรับแก้ไขข้อมูล และจะส่งข้อมูลไปยังมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงต่อไป