เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ผู้แทน สทอภ. นำโดยนางภัทรภร แสงระวี นักภูมิสารสนเทศ และนางสาวมาลัยวรรณ ทองเสริม นักภูมิสารสนเทศ ได้บรรยายการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศกับพื้นที่ชุมชน และการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อนำมาประเมินคุณค่าระบบนิเวศ แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ตามความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบชุมชนไม้มีค่า ระหว่าง สทอภ. และ สพภ. 

คำสำคัญ